San Diego Beaches Timelapse (360 Video)

Diamond Head and Waikiki Beaches