Mountain Tour in California

Mountain Tour

San Vicente Reservoir, San Diego