Mountain Tour in Lakeside

Mountain Tour

San Vicente Reservoir, San Diego